அடுத்த வருடம் ஏப்றல் முதல் சட்டமாகிய சகல வரிகளும் அறவீடு


tax

அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் சட்டமாகக் கொண்டுவந்து நிறைவேற்றிய சகலவிதமான உள்நாட்டு இறை வரிச் சட்டங்களையும் அடுத்த வருடம் (2018) ஏப்றல் மாதம் 01 ஆம் திகதி முதல் அமுலுக்கு கொண்டுவர  நிதி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது. (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>