அவளில் கண்டேன் …!


images

 

 

 

 

 

அவளது 

பேச்சில்

அமைதியைக் 

கண்டேன்..!

 

மௌனம் 

பேசும் 

முகங்களில் 

வறுமை 

முட்களின் 

காயம் 

கண்டேன்…!

 

அவளது 

சிவந்த 

கண்களில் 

எதிர்கால 

வாழ்க்கையின் 

ஏக்கம் 

கண்டேன்.. !

 

அவளது

நெற்றியின்

கறுப்பு 

அடையாளத்தில்

ஆன்மீக 

உணர்வைக் 

கண்டேன்…!

 

அவளது 

தோற்றத்தில் 

தந்தையின் 

வருமானம் 

கண்டேன் … !

 

அவளது 

பேச்சில்

குடும்ப 

கௌரவம் 

கண்டேன்….!

 

அவளின் 

கைக்குட்டையில் 

ஏழ்மையின் 

சின்னத்தைக் 

கண்டேன்…!

 

அவளது 

எழுத்தில் 

அறிவின் 

ஆழம் 

கண்டேன்..!

 

அவளது 

அடக்கத்தில் 

பெண்மையின் 

சுபாவம் 

கண்டேன்….!

 

எறும்பிடம் 

கற்ற 

அவளின் 

சுறுசுறுப்பில் 

சிகரம் 

நோக்கிய 

பயணக் 

கனவைக் 

கண்டேன்…!

 

பனி போன்ற 

அவளது 

மேனியில் 

கண்கள் 

மட்டும் 

உருகக் 

கண்டேன்…!

 

செத்துக் கொண்டிருக்கும் 

அவளது 

கனவுகளுக்கு 

உரமாகும் 

கண்ணீர் துளிகள் 

கண்டேன்…!

 

காரிருளினுள்ளும்

கள்ளமில்லாத 

உள்ளம் 

கண்டேன்…!

 

வீட்டு 

வாசலை 

அடைந்ததும் 

வறுமையின் 

 மொத்த

வடிவம் 

கண்டேன்…!

 

இதயப் 

பெட்டிக்குள் 

அடைத்திருந்த 

அவளின் 

வறுமை 

பகிரப்படாமல் 

பத்திரமாய் 

இருக்கக் 

கண்டேன்…!

 

அவள் 

வீட்டில் 

பகல் 

கை நனைத்த போது

அவளது 

வயிற்றின் 

சுவை 

கண்டேன்…!

– அன்பு மர்வா – 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>