மத்திய மாகாணத்தில் 42 உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு தேர்தல்


Local.Government.Election

எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் மத்திய மாகாணத்தில் 42 உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளன. இவற்றில் கண்டி மாவட்டத்தில் 20 உள்ளூராட்சி மன்றங்களும், மாத்தளை மாவட்டத்தில் 12 உள்ளூராட்சி மன்றங்களும், நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 10 உள்ளூராட்சி மன்றங்களும் உள்ளடங்குகின்றன.

இதற்கமைய மத்திய மாகாணத்தில் 42 உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் 2 மா நகர சபைகளும், 4 நகர சபைகளும், 36 பிரதேச சபைகளும் அடங்குகின்றன.

கண்டி மாவட்டத்தில் ஒரு மாநகர சபை, 3 நகர சபை உட்பட 16 பிரதேச சபைகளான கண்டி மாநகர சபை, கம்பளை நகர சபை, கடுகண்ணாவை நகர சபை, வத்தேகம நகர சபை, பூஜாபிட்டிய பிரதேச சபை, அக்குறணை பிரதேச சபை, ஹாரிஸ்பத்துவ பிரதேச சபை, யடினுவர பிரதேச சபை, மினிப்பே பிரதேச சபை, உடதும்பரை பிரதேச சபை, உடுநுவரை பிரதேச சபை, மெததும்பரை பிரதேச சபை, உடபலாத பிரதேச சபை, குண்டசாலை பிரதேச சபை, பாததும்பறை பிரதேச சபை, கங்க இகல கோரல பிரதேச சபை, பன்வில பிரதேச சபை, பாதஹேவஹெட்ட பிரதேச சபை, மினிப்பே பிரதேச சபை, தும்பனை பிரதேச சபை, கண்டி ஹதரவட்ட கங்கவட்ட கோரல பிரதேச சபை என்பனவும்.

மாத்தளை மாவட்டத்தில் ஒரு மாநகர சபை உட்பட 11 பிரதேச சபைகளான தம்புள்ளை மாநகர சபை, பல்லேபொல பிரதேச சபை, கலேவல பிரதேச சபை, தம்புள்ளை பிரதேச சபை, அம்பன்கங்கை கோரலை பிரதேச சபை, நாவுல பிரதேச சபை, லக்கல பல்லேகம பிரதேச சபை, வில்கமுவ பிரதேச சபை, மாத்தளை பிரதேச சபை, யடவத்த பிரதேச சபை, உக்குவளை பிரதேச சபை, ரத்தொட்ட பிரதேச சபை என்பனவும்.

நுவரெலியா மாவட்டத்தில் ஒரு நகர சபை உட்பட 9 பிரதேச சபையுமான ஹட்டன் டிக்கோயா நகர சபை, மஸ்கெலியா பிரதேச சபை, நோர்வூட் பிரதேச சபை, அம்பகமுவ பிரதேச சபை, அக்கரப்பத்தனை பிரதேச சபை, கொட்டகளை பிரதேச சபை, நுவரெலியா பிரதேச சபை, கொத்மலை பிரதேச சபை, ஹங்குரன்கெத்த பிரதேச சபை, வலப்பனை பிரதேச சபை என்பனவும் உள்ளடங்கும்.

இம்முறை உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தல் புதிய தேர்தல் முறைமைக்கமைய எதிர்வரும் பெப்ரவரி மாதம் 10 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை நடைபெற உள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. (நு)

– ராபி சிஹாப்தீன் –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>