அமைச்சர் சரத் அமுனுகம மற்றும் Citra ஆய்வு கூட பிரதிநிதிகள் சந்திப்பு


Dr. Amunugama with Citra team

விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி மற்றும் கண்டி மரபுரிமைகள் அமைச்சர் கலாநிதி சரத் அமுனுகமவுக்கும் இலங்கையின் முதலாவது சமூக புத்தாக்க ஆய்வுக் கூடமாகிய Citra ஆய்வுக் கூடத்தை சேர்ந்த குழுவினருக்கும் இடையிலான சந்திப்பொன்று அண்மையில் நடைபெற்றது.

இதன்போது அமைச்சின் திட்டங்களில் உதவக்கூடிய Citra வின் புதிய செயற்றிட்டங்கள் தொடர்பில் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டதாக Citra ஆய்வுக்கூடம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

‘புதுமை, சிறப்பு மற்றும் ஆர்வம்’ என்று சமஸ்கிரதத்தில் பொருள் கொண்ட Citra, விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி மற்றும் கண்டி மரபுரிமைகள் அமைச்சு மற்றும் இலங்கையின் ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தித்திட்டம் ஆகியன இணைந்து உருவாக்கிய ஒரு திட்டமாகும். (ஸ)

Dr. Amunugama with Citra team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>