இன்று உலக விலங்குகள் தினம்


download (2)

உலகில் பல வித விலங்குகள் உள்ளன. இவை நமக்கு பல வழிகளிலும் உதவுகின்றன. விலங்குகளை பாதுகாப்பது, அவற்றுக்கு எதிரான கொடுமைகளை தடுப்பது பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக ஆண்டுதோறும் ஒக்டோபர் மாதம் 4ம் தேதி உலக விலங்குகள் தினம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது.

விலங்குகள் ஆர்வலரும், இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான “பிரான்சிஸ் ஆப் அசிசி’ என்பவரின் நினைவு நாளை குறிப்பிடும் வகையில் இத்தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 1931ம் ஆண்டு இத்தாலியின் புளோரன்ஸ் நகரில் இத்தினம் முதன்முதலாக தொடங்கப்பட்டது.

விலங்குகளும் இயற்கையும் ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பினைந்துள்ளன. சில விலங்குகள் கடல், காடுகள் உள்ளிட்ட இயற்கை வளங்களைத் தான் வாழ்வாதாரமாக கொண்டுள்ளது. எனவே இயற்கை வளங்களை மனிதன் சேதப்படுத்துவதால் இவற்றின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது. பல விலங்குகள் மனிதனால் வேட்டையாடப்படுகின்றன. தற்போதைய சூழ்நிலையில் பல்வேறு வகையான விலங்குகள் அழியும் நிலையில் உள்ளன. இவற்றை பாதுகாக்க வேண்டியது நமது கடமை. (ஸ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>