5 ஆம் தர புலமைப் பரிசில் வெட்டுப்புள்ளி வெளியானது


5

பரீட்சைகள் திணைக்களம், திருத்தப்பட்ட  ஐந்தாம் தர புலமைப்பரிசில் பரீட்சை வெட்டுப்புள்ளிகளை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

அதன் பிரகாரம், சிங்கள மொழி மாணவர்களுக்கான வெட்டுப்புள்ளி 163 இல் இருந்து 157 ஆகவும், தமிழ் மொழி மூல மாணவர்களுக்கான வெட்டுப்புள்ளி 159 இல் இருந்து 152 ஆகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

www.donets.lk என்கிற இணையத்தளத்தின் ஊடாக திருத்தப்பட்ட புதிய வெட்டுப்புள்ளி விபரங்களை பார்வையிடலாம்.(ரி)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>