தேசிய கல்வி நிறுவகத்திற்கு புதிய பணிப்பாளர் நியமனம்


gun

தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் புதிய பணிப்பாளர் நாயகமாக பேராசிரியர் குணபால நாணயக்கார நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கல்வியமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் இந்நியமனத்தை வழங்கியுள்ளார்.

பேராசிரியர் குணபால, பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் உப தலைவராகவும் கடமையாற்றியவர்.(ரி)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>